GAME AVATAR:

Trong trò chơi, bạn có thể tạo nhân vật, kết bạn, chat, chăm sóc và trồng cây trong trang trại của mình, chơi các games đơn giản cùng bạn bè, xây nhà… tất cả ở đây, ngay trong tầm tay… Ứng dụng chạy trên các dòng máy Nokia, Samsung, LG, HTC, Iphone, Blackberry… có hỗ trợ Java.


PHIÊN BẢN VÀ CÀI ĐẶT:

Phiên bản full 2.5.0 :
AVATAR250.JAD AVATAR250.JAR AVATAR250.APK AVATAR250.IPA Máy Jailbreak

Phiên bản full HD 2.5.0 (Phiên bản này dành cho máy màn hình lớn có cảm ứng):
AVATARHD250.JAD AVATARHD250.JAR AVATARHD250.APK

Phiên bản full MINI 2.5.0 (Phiên bản này dành cho máy yếu, dung lượng nhỏ):
AVATARMINI250.JAD AVATARMINI250.JAR

Phiên bản full 2.4.1 :
AVATAR241.JAD AVATAR241.JAR AVATAR241.APK AVATAR241.IPA Máy Jailbreak

Phiên bản full HD 2.4.1 (Phiên bản này dành cho máy màn hình lớn có cảm ứng):
AVATARHD241.JAD AVATARHD241.JAR AVATARHD241.APK

Phiên bản full MINI 2.4.1 (Phiên bản này dành cho máy yếu, dung lượng nhỏ):
AVATARMINI241.JAD AVATARMINI241.JAR

Phiên bản full 2.4.0 :
AVATAR240.JAD AVATAR240.JAR AVATAR240.APK AVATAR240.IPA Máy Jailbreak

Phiên bản full HD 2.4.0 (Phiên bản này dành cho máy màn hình lớn có cảm ứng):
AVATARHD240.JAD AVATARHD240.JAR AVATARHD240.APK

Phiên bản full MINI 2.4.0 (Phiên bản này dành cho máy yếu, dung lượng nhỏ):
AVATARMINI240.JAD AVATARMINI240.JAR

Phiên bản full 2.3.0 :
AVATAR230.JAD AVATAR230.JAR AVATAR230.APK AVATAR230.IPA Máy Jailbreak

Phiên bản full HD 2.3.0 (Phiên bản này dành cho máy màn hình lớn có cảm ứng):
AVATARHD230.JAD AVATARHD230.JAR AVATARHD230.APK

Phiên bản full MINI 2.3.0 (Phiên bản này dành cho máy yếu, dung lượng nhỏ):
AVATARMINI230.JAD AVATARMINI230.JAR

Phiên bản full 2.2.2 :
AVATAR222.JAD AVATAR222.JAR AVATAR222.APK AVATAR222.IPA Máy Jailbreak

Phiên bản full HD 2.2.2 (Phiên bản này dành cho máy màn hình lớn có cảm ứng):
AVATARHD222.JAD AVATARHD222.JAR AVATARHD222.APK

Phiên bản full MINI 2.2.2 (Phiên bản này dành cho máy yếu, dung lượng nhỏ):
AVATARMINI222.JAD AVATARMINI222.JAR

Phiên bản full 2.2.0 :
AVATAR220.JAD AVATAR220.JAR AVATAR220.APK AVATAR220.IPA Máy Jailbreak

Phiên bản full HD 2.2.0 (Phiên bản này dành cho máy màn hình lớn có cảm ứng):
AVATARHD220.JAD AVATARHD220.JAR AVATARHD220.APK

Phiên bản full MINI 2.2.0 (Phiên bản này dành cho máy yếu, dung lượng nhỏ):
AVATARMINI220.JAD AVATARMINI220.JAR

Phiên bản full 2.1.0 :
AVATAR210.JAD AVATAR210.JAR AVATAR210.APK AVATAR210.IPA Máy Jailbreak

Phiên bản full HD 2.1.0 (Phiên bản này dành cho máy màn hình lớn có cảm ứng):
AVATARHD210.JAD AVATARHD210.JAR AVATARHD210.APK

Phiên bản full MINI 2.1.0 (Phiên bản này dành cho máy yếu, dung lượng nhỏ):
AVATARMINI210.JAD AVATARMINI210.JAR

Phiên bản full 2.0.9 :
AVATAR209.JAD AVATAR209.JAR AVATAR209.APK AVATAR209.IPA Máy Jailbreak

Phiên bản full HD 2.0.9 (Phiên bản này dành cho máy màn hình lớn có cảm ứng):
AVATARHD209.JAD AVATARHD209.JAR AVATARHD209.APK

Phiên bản full TOUCH 2.0.9 (Phiên bản này dành cho máy màn hình cảm ứng):
AVATARTOUCH209.JAD AVATARTOUCH209.JAR

Phiên bản full 2.0.6 :
AVATAR206.JAD AVATAR206.JAR AVATAR206.APK AVATAR206.IPA Máy Jailbreak

Phiên bản full HD 2.0.6 (Phiên bản này dành cho máy màn hình lớn có cảm ứng):
AVATARHD206.JAD AVATARHD206.JAR AVATARHD206.APK

Phiên bản full TOUCH 2.0.6 (Phiên bản này dành cho máy màn hình cảm ứng):
AVATARTOUCH206.JAD AVATARTOUCH206.JAR

Phiên bản full 2.0.5 :
AVATAR205.JAD AVATAR205.JAR AVATAR205.APK AVATAR205.IPA Máy Jailbreak

Phiên bản full HD 2.0.5 (Phiên bản này dành cho máy màn hình lớn có cảm ứng):
AVATARHD205.JAD AVATARHD205.JAR AVATARHD205.APK

Phiên bản full TOUCH 2.0.5 (Phiên bản này dành cho máy màn hình cảm ứng):
AVATARTOUCH205.JAD AVATARTOUCH205.JAR

Phiên bản full 2.0.4 :
AVATAR204.JAD AVATAR204.JAR AVATAR204.APK AVATAR204.IPA Máy Jailbreak

Phiên bản full HD 2.0.4 (Phiên bản này dành cho máy màn hình lớn có cảm ứng):
AVATARHD204.JAD AVATARHD204.JAR AVATARHD204.APK

Phiên bản full TOUCH 2.0.4 (Phiên bản này dành cho máy màn hình cảm ứng):
AVATARTOUCH204.JAD AVATARTOUCH204.JAR

Phiên bản full 2.0.3 :
AVATAR203.JAD AVATAR203.JAR AVATAR203.APK AVATAR203.IPA Máy Jailbreak

Phiên bản full HD 2.0.3 (Phiên bản này dành cho máy màn hình lớn có cảm ứng):
AVATARHD203.JAD AVATARHD203.JAR AVATARHD203.APK

Phiên bản full TOUCH 2.0.3 (Phiên bản này dành cho máy màn hình cảm ứng):
AVATARTOUCH203.JAD AVATARTOUCH203.JAR

Phiên bản full 2.0.0 :
AVATAR200.JAD AVATAR200.JAR AVATAR200.APK AVATAR200.IPA Máy Jailbreak

Phiên bản full HD 2.0.0 (Phiên bản này dành cho máy màn hình lớn có cảm ứng):
AVATARHD200.JAD AVATARHD200.JAR AVATARHD200.APK

Phiên bản full TOUCH 2.0.0 (Phiên bản này dành cho máy màn hình cảm ứng):
AVATARTOUCH200.JAD AVATARTOUCH200.JAR

Phiên bản full 1.9.9 :
AVATAR199.JAD AVATAR199.JAR AVATAR199.APK AVATAR199.IPA

Phiên bản full HD 1.9.9 (Phiên bản này dành cho máy màn hình lớn có cảm ứng):
AVATARHD199.JAD AVATARHD199.JAR AVATARHD199.APK

Phiên bản full TOUCH 1.9.9 (Phiên bản này dành cho máy màn hình cảm ứng):
AVATARTOUCH199.JAD AVATARTOUCH199.JAR

Phiên bản full 1.9.8 :
AVATAR198.JAD AVATAR198.JAR AVATAR198.APK AVATAR198.IPA

Phiên bản full HD 1.9.8 (Phiên bản này dành cho máy màn hình lớn có cảm ứng):
AVATARHD198.JAD AVATARHD198.JAR AVATARHD198.APK

Phiên bản full TOUCH 1.9.8 (Phiên bản này dành cho máy màn hình cảm ứng):
AVATARTOUCH198.JAD AVATARTOUCH198.JAR

Phiên bản full 1.9.7 :
AVATAR197.JAD AVATAR197.JAR AVATAR197.APK AVATAR197.IPA

Phiên bản full HD 1.9.7 (Phiên bản này dành cho máy màn hình lớn có cảm ứng):
AVATARHD197.JAD AVATARHD197.JAR AVATARHD197.APK

Phiên bản full TOUCH 1.9.7 (Phiên bản này dành cho máy màn hình cảm ứng):
AVATARTOUCH197.JAD AVATARTOUCH197.JAR

Phiên bản full 1.9.6 :
AVATAR196.JAD AVATAR196.JAR AVATAR196.APK

Phiên bản full HD 1.9.6 (Phiên bản này dành cho máy màn hình lớn có cảm ứng):
AVATARHD196.JAD AVATARHD196.JAR AVATARHD196.APK

Phiên bản full TOUCH 1.9.6 (Phiên bản này dành cho máy màn hình cảm ứng):
AVATARTOUCH196.JAD AVATARTOUCH196.JAR

Phiên bản full 1.9.5 :
AVATAR195.JAD AVATAR195.JAR AVATAR195.APK

Phiên bản full HD 1.9.5 (Phiên bản này dành cho máy màn hình lớn có cảm ứng):
AVATARHD195.JAD AVATARHD195.JAR AVATARHD195.APK

Phiên bản full TOUCH 1.9.5 (Phiên bản này dành cho máy màn hình cảm ứng):
AVATARTOUCH195.JAD AVATARTOUCH195.JAR

Phiên bản full 1.9.3 :
AVATAR193.JAD AVATAR193.JAR AVATAR193.APK

Phiên bản full HD 1.9.3 (Phiên bản này dành cho máy màn hình lớn có cảm ứng):
AVATARHD193.JAD AVATARHD193.JAR AVATARHD193.APK

Phiên bản full TOUCH 1.9.3 (Phiên bản này dành cho máy màn hình cảm ứng):
AVATARTOUCH193.JAD AVATARTOUCH193.JAR

Phiên bản full 1.9.2 :
AVATAR192.JAD AVATAR192.JAR AVATAR192.APK

Phiên bản full HD 1.9.2 (Phiên bản này dành cho máy màn hình lớn có cảm ứng):
AVATARHD192.JAD AVATARHD192.JAR AVATARHD192.APK

Phiên bản full TOUCH 1.9.2 (Phiên bản này dành cho máy màn hình cảm ứng):
AVATARTOUCH192.JAD AVATARTOUCH192.JAR

Phiên bản full 1.9.1 :
AVATAR191.JAD AVATAR191.JAR AVATAR191.APK

Phiên bản full HD 1.9.1 (Phiên bản này dành cho máy màn hình lớn có cảm ứng):
AVATARHD191.JAD AVATARHD191.JAR AVATARHD191.APK

Phiên bản full TOUCH 1.9.1 (Phiên bản này dành cho máy màn hình cảm ứng):
AVATARTOUCH191.JAD AVATARTOUCH191.JAR

Phiên bản full 1.9.0 :
AVATAR190.JAD AVATAR190.JAR AVATAR190.APK

Phiên bản full HD 1.9.0 (Phiên bản này dành cho máy màn hình lớn có cảm ứng):
AVATARHD190.JAD AVATARHD190.JAR AVATARHD190.APK

Phiên bản full TOUCH 1.9.0 (Phiên bản này dành cho máy màn hình cảm ứng):
AVATARTOUCH190.JAD AVATARTOUCH190.JAR

Phiên bản full 1.8.9 :
AVATAR189.JAD AVATAR189.JAR AVATAR189.APK

Phiên bản full HD 1.8.9 (Phiên bản này dành cho máy màn hình lớn có cảm ứng):
AVATARHD189.JAD AVATARHD189.JAR AVATARHD189.APK

Phiên bản full TOUCH 1.8.9 (Phiên bản này dành cho máy màn hình cảm ứng):
AVATARTOUCH189.JAD AVATARTOUCH189.JAR

Phiên bản full 1.8.8 :
AVATAR188.JAD AVATAR188.JAR AVATAR188.APK

Phiên bản full HD 1.8.8 (Phiên bản này dành cho máy màn hình lớn có cảm ứng):
AVATARHD188.JAD AVATARHD188.JAR AVATARHD188.APK

Phiên bản full TOUCH 1.8.8 (Phiên bản này dành cho máy màn hình cảm ứng):
AVATARTOUCH188.JAD AVATARTOUCH188.JAR

Phiên bản full 1.8.6 :
AVATAR186.JAD AVATAR186.JAR AVATAR186.APK

Phiên bản full HD 1.8.6 (dPhiên bản này dành cho máy màn hình lớn có cảm ứng):
AVATARHD186.JAD AVATARHD186.JAR AVATARHD186.APK

Phiên bản full 1.8.5 :
AVATAR185.JAD AVATAR185.JAR AVATAR185.APK

Phiên bản full HD 1.8.5 (chỉ dùng cho máy cảm ứng cấu hình lớn):
AVATARHD185.JAD AVATARHD185.JAR AVATARHD185.APK

Phiên bản full 1.8.0 :
AVATAR180.JAD AVATAR180.JAR AVATAR180.APK

Phiên bản full HD 1.8.0 (chỉ dùng cho máy cảm ứng cấu hình lớn):
AVATARHD180.JAD AVATARHD180.JAR AVATARHD180.APK

Phiên bản full 1.7.8 :
AVATAR178.JAD AVATAR178.JAR AVATAR178.APK

Phiên bản full 1.7.5 :
AVATAR175.JAD AVATAR175.JAR

Phiên bản full 1.7.0 :
AVATAR170.JAD AVATAR170.JAR

Phiên bản full 1.6.4 :
AVATAR164.JAD AVATAR164.JAR

Phiên bản full 1.6.2 :
AVATAR162.JAD AVATAR162.JAR

Phiên bản full 1.6.1 :
AVATAR161.JAD AVATAR161.JAR
Truy cập địa chỉ mobivui.net, tải phiên bản tương ứng tại thời điểm hiện tại.

Hoặc soạn tin nhắn:
Tải bản thông thường: MOV AVATAR gửi 8077
Tải bản HD: MOV AVATARHD gửi 8077
Tải bản Mini: MOV AVATARM gửi 8077
Tải bản Android: MOV AVATARK gửi 8077
Tải bản Iphone: MOV AVATARI gửi 8077
Lưu ý:
- Có thể tải file game về máy tính, sau đó chép và cài đặtt lên ĐTDĐ.
- Dòng máy thông thường: các dòng máy hệ điều hành Symbian, JavaMe.
- Android: các dòng máy hệ đều hành Android.
Đăng ký và kích hoạt:

Sau khi tải game về máy, KH cần đăng ký tài khoản. Tài khoản vừa đăng ký có ngay 1000 xu để tham gia các trò chơi.
Để đăng ký tài khoản bằng tin nhắn hãy soạn tin: MOV3 REG TênĐăngNhập MậtKhẩu gửi 8577
Hướng dẫn nạp xu - lượng:

Nạp xu, lượng vào Avatar - Xứ sở thần tiên
MOV3 LUONG7 NICKNAME gửi 8777 (bạn sẽ nạp được 10 lượng)
MOV3 NAP7 NICKNAME gửi 8677 (bạn sẽ nạp được 6.000 xu)
MOV3 NAP7 NICKNAME gửi 8777 (bạn sẽ nạp được 10.000 xu)

Ví dụ: NICKNAME của bạn là hoangson84sv thì cú pháp như sau:
MOV3 LUONG7 hoangson84sv gửi 8777 (bạn sẽ nạp được 10 lượng)
MOV3 NAP7 hoangson84sv gửi 8677 (bạn sẽ nạp được 6.000 xu)
MOV3 NAP7 hoangson84sv gửi 8777

Nạp xu, lượng vào Avatar - Xứ sở diệu kỳ
MOV3 LUONG8 NICKNAME gửi 8777 (bạn sẽ nạp được 10 lượng)
MOV3 NAP8 NICKNAME gửi 8677 (bạn sẽ nạp được 6.000 xu)
MOV3 NAP8 NICKNAME gửi 8777 (bạn sẽ nạp được 10.000 xu)

Ví dụ: NICKNAME của bạn là hoangson84sv thì cú pháp như sau:
MOV3 LUONG8 hoangson84sv gửi 8777 (bạn sẽ nạp được 10 lượng)
MOV3 NAP8 hoangson84sv gửi 8677 (bạn sẽ nạp được 6.000 xu)
MOV3 NAP8 hoangson84sv gửi 8777
Quy định - Liên hệ
Cài đặt và Gỡ bỏ ứng dụng
Quy định sử dụng
Phí dịch vụ nhắn tin: 8077: 500đ, 8577: 5.000đ, 8677: 10.000đ, 8777: 15.000đ
Liên hệ:
Điện thoại: 19006826
Email:gopy@
Địa chỉ: 203A Quang Trung, Phường 9, Đà Lạt, Lâm Đồng
Game Ongame Online
Game Ongame Online
Game Dân Gian
Game MoGame
Game Avatar
Game Khí phách anh hùng
Game Nam quốc sơn hà
Game MobiArmy Online
Game Dòng máu anh hùng
Game Hoàng tử Ba Tư
Game Ninja School
Game Bắn xe tăng
Game Hải chiến
Game Diệt quỷ
Game Vua xếp gạch
Game Bắn sao
Game Đếm gỗ
Game Đi tìm kho báu
Game Long thành càm giả ca
Game Bảo vệ hải đảo
Game Mỹ nhân đại chiến Zombie
Game Đào vàng
Game Bomb
Game Cứu hộ gà con
Game Vẹt đào tẩu
Game Mũi tên tình ái